topp
Lantrasforum är en samarbetsgrupp av lantrasföreningar som arbetar med genbanker eller likvärdiga system för att bevara hela eller delar av svenska lantraser. Under 2012 kommer lantrasforum att omorganiseras från att vara en samarbetsgrupp till att vara en egen föreningen.
Fristadsdeklarationen


Vad är Lantrasforum?
Lantrasforum har sedan 1995 fungerat som en samarbetsorganisation för föreningar vars syfte är att bevara och bruka svenska lantraser. Genom Lantrasforum samverkar medlemsföreningarna i aktuella frågor och kan stötta varandra. Lantrasforum söker lösningar och lägger gemensamma förslag som kan gynna bevarandet av lantraser, nu och i framtiden. Lantrasforum ska vara en naturlig samarbetspartner för myndigheter i frågor som berör svenska lantraser och deras uppfödare.

Under hösten varje år hålls gemensamma överläggningar på ett lantrasforum. Där representeras varje medlemsförening av sin ordförande och/eller någon annan från föreningens styrelse. Exempel på frågor som kan tas upp är nya lagförslag och bidragsregler, sjukdomshot, gemensamma aktiviteter, marknadsföring m.m.

Genbanksägget
genbanksägget

I "genbanksägget" symboliserar gulan rasens genbank. I vitan kan delar av rasen utvecklas åt olika håll och utanför skalet kan korsningsavel ske, utan att detta äventyrar bevarandearbetet.
Samarbetet vilar på den gemensamma värdegrunden att hela eller delar av svenska lantraser bevaras i första hand genom att hålla levande djur i genbanker eller likvärdigt.

Med ”genbanker eller likvärdigt” åsyftas slutna system, där ingen öppen/kontinuerlig inkorsning tillåts. För övrigt gäller principen att genetiskt material kan gå från genbanken och ut - men inte tvärtom. Det illustreras på ett utmärkt sätt av det s.k. "genbanksägget".

Med ”bevara” åsyftas betydelsen spara/skydda. Ensidig selektion mot specialiserade produktionsmål eller standardiserat utseende motverkar målsättningen att bevara mångfalden inom lantraserna och ska därför inte tillåtas. Variation måste ses som något positivt - inte negativt. Antalsmässigt gäller det att i första hand undvika ett akut utrotningshot samt att sträva efter en avelspopulation med lämplig fördelning mellan handjur och hondjur.
Läs mer om genbanksägget och genbanksidén här (pdf, 312KB).

Alla föreningar, vars målsättning är att på ovanstående sätt bevara hela eller delar av svenska lantraser, kan bli medlemmar i samarbetsgruppen Lantrasforum som under hösten 2012 blir en egen förening.


Vad är en lantras?
En husdjursras med ursprung från ett begränsat område och som har anpassat sig till den lokala miljön benämns som en lantras. Utmärkande för en lantras är därför anpassningarna till den lokala miljön – förmågan att överleva och producera.

Lantraserna hotades när vi gick från ett småskaligt och självhushållande jordbruk till ett specialiserat och industrialiserat jordbruk. De äldre husdjuren som var anpassade till de lokala förhållandena var inte tillräckligt effektiva i det storskaliga och produktionsinriktade jordbruket. Lantraserna ansågs då utgöra ett hinder för jordbrukets utveckling av myndigheter och hushållningssällskap vilka propagerade för lantrasernas utrotning. Först i slutet på 1900-talet insåg man lantrasernas betydelse för till exempel den biologiska mångfalden och bevarandearbetet av våra lantraser tog fart. Flera svenska lantraser hade då helt försvunnit eller blivit uppblandade med andra raser.

De raser Lantrasforums föreningar arbetar med är göingeget, jämtget, lappget, svensk rödkulla, fjällnära boskap, gotlandskanin, mellerudskanin, gutefår, dala-pälsfår, roslagsfår, gestrikefår, helsingefår, svärdsjöfår, värmlandsfår, åsenfår, linderödssvin, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, gotlandshöna, kindahöna, hedemorahöna, orusthöna, bohuslän-dals svarthöna samt gammalsvensk dvärghöna och öländsk dvärghöna, svensk gul anka, svensk blå anka, blekingeanka och svensk myskanka, skånegås och ölandsgås. De flesta av dessa raser är utrotningshotade.

Ladda ner PDF-filer
Rödlista över lantraser
Lantrasforums syfte och regler
Genbanksidén